Ga direct naar inhoud
Naar de homepage
Huidige taal:NLGa naar taal:EN

Privacyverklaring Quarantaineplicht (digitale quarantaineverklaring)

In deze privacyverklaring informeren wij u over uw persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de digitale quarantaineverklaring. Wij raden u aan deze privacyverklaring goed door te nemen.

1 Over de quarantaineverklaring en de quarantaineplicht

Om vast te kunnen stellen of u quarantaineplichtig bent na het maken van een buitenlandse reis en of u de quarantaineplicht naleeft, heeft u een digitale quarantaineverklaring ingevuld. Daarbij worden uw persoonsgegevens verwerkt. Indien u geen quarantaineverklaring kunt laten zien, wordt de toegang tot het vervoersmiddel geweigerd. In het geval u per auto uit zeer hoogrisicogebieden ons land inreist, kunt u steekproefsgewijs bij de grens worden gecontroleerd door een toezichthouder. Als u niet over de noodzakelijke quarantaineverklaring beschikt, kunt u hiervoor een boete krijgen.

Uw verklaring kan worden doorgestuurd naar een belteam dat werkt namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het belteam verstrekt u actief informatie over het naleven van de quarantaineplicht en de voorzieningen waarvan u gebruik kunt maken ter ondersteuning van uw quarantaine. Daarbij wordt tijdens het telefoongesprek ook opgelet of u de quarantaineplicht naleeft.

In het geval het belteam het vermoeden heeft dat u de quarantaineplicht niet naleeft, of als u niet bereikbaar bent op het door u opgegeven telefoonnummer, dan kan hiervan een melding worden gedaan aan de toezichthouder. De toezichthouder kan na ontvangst van de melding van het belteam besluiten om een controle uit te voeren op de naleving van de quarantaineplicht en eventueel handhavend optreden.

Hieronder wordt nader ingegaan op de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met de digitale quarantaineverklaring.

2 Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens?

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn meerdere partijen verantwoordelijk in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In de eerste plaats is dit de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport die verwerkingsverantwoordelijke is voor het innemen van de quarantaineverklaring, het selecteren van de verklaringen van reizigers die worden gebeld, het beveiligd versturen van de geselecteerde verklaringen aan het belteam en, bij het vermoeden dat de quarantaineplicht niet is nageleefd, de verzending van de verklaringen aan de toezichthouder.

Nadat de verklaringen zijn ontvangen door de toezichthouder, kunnen deze worden gebruikt voor toezichts- en handhavingsdoeleinden. Voor de betreffende verwerking van persoonsgegevens in dat kader, is de toezichthouder aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke.

3 Met welk doel worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Het overkoepelende doel van de voorgenomen gegevensverwerkingen is het beperken van de verspreiding van COVID-19 door te bewerkstelligen dat inkomende reizigers uit zeer hoogrisicogebieden in thuisquarantaine gaan.

Meer specifiek worden uw persoonsgegevens verwerkt om te bepalen welke reizigers quarantaineplichtig zijn, en om die reizigers te kunnen informeren over de naleving van de quarantaineplicht. Daarbij worden uw persoonsgegevens ook gebruikt om te controleren of de quarantaineplicht wordt nageleefd, en waar nodig om handhavend op te treden.

4 De grondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verwerkt uw persoonsgegevens om te voldoen aan een wettelijke verplichting (zoals is bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel c, AVG). Voor zover de minister de quarantaineplicht monitort, verwerkt hij uw persoonsgegevens ter vervulling van een taak van algemeen belang (zoals bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel e, AVG).

Tijdens de toezichts- en handhavingsfase verwerkt de toezichthouder persoonsgegevens ter vervulling van een taak van algemeen belang (zoals bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel e, AVG).

5 Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Ten behoeve van de quarantaineplicht worden de persoonsgegevens verwerkt die door u zijn verstrekt aan de hand van uw quarantaineverklaring.

  • Voorletter(s) en achternaam

  • Telefoonnummer

  • Geboortedatum

  • Adresgegevens (indien uw quarantaine-adres niet gelijk is aan uw woonadres, dient u beide te verstrekken)

  • Land van vertrek

  • Inreisdatum

  • De bevestiging (middels het 'vinkje') dat u de quarantaineverklaring volledig en naar waarheid heeft ingevuld

  • E-mailadres

  • De quarantaineperiode waar u voor kiest

  • Of u een uitzonderingsverklaring heeft

Als u minderjarig bent (jonger dan 18 jaar) wordt u gevraagd om het telefoonnummer en e-mailadres van ouder of voogd te verstrekken.

6 Statistische informatie

De persoonsgegevens die blijken uit de quarantaineverklaring worden uitsluitend gebruikt voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden.

7 Worden persoonsgegevens gedeeld met derden?

In geen geval worden uw persoonsgegevens door het ministerie van VWS gedeeld met een derde partij.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport deelt uw persoonsgegevens alleen met het belteam, en indien nodig, met de aangewezen toezichthouder.

In geen geval worden uw persoonsgegevens verwerkt buiten het grondgebied van de Europese Economische Ruimte (EER).

8 Welke bewaartermijnen worden gehanteerd?

Tijdens de verschillende fasen die de quarantaineverklaring doorloopt worden verschillende bewaartermijnen gehanteerd.

Nadat u uw quarantaineverklaring hebt ingevuld en naar uw eigen e-mailadres hebt gestuurd vindt een random selectie plaats van quarantaineverklaringen die worden verzonden naar het belteam. De niet-geselecteerde quarantaineverklaringen worden direct verwijderd.

De geselecteerde verklaringen die naar het belteam worden verzonden, worden direct verwijderd na bellen als geen vermoeden bestaat dat u de quarantaineplicht niet naleeft.

Bestaat wel het vermoeden dat u de quarantaineplicht niet naleeft, dan wordt uw quarantaineverklaring verzonden naar de toezichthouder. Na verzending naar de toezichthouder worden uw gegevens bij het belteam direct verwijderd.

Het toezichts- en handhavingsproces wordt uitgevoerd door de bevoegde toezichthouder. Voor informatie over dat proces wordt verwezen naar Rijksoverheid.nl.

9 Beveiliging van uw persoonsgegevens

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

10 Uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens

U heeft een aantal rechten, zoals het inzage- en correctierecht. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, kunt u een inzageverzoek doen. Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport behandelt uw verzoek binnen 1 maand.

Doet u een beroep op een of meer van uw privacyrechten, vergeet dan niet een bewijs van uw identiteit mee te sturen. Geldige identiteitsbewijzen zijn bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs. Met de KopieID app maakt u met uw smartphone een veilige kopie van uw identiteitsbewijs. De app is gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Lees hoe u de KopieID app kunt downloaden.

Als u inzage wilt in bijzondere persoonsgegevens, strafrechtelijke gegevens of gegevens van minderjarigen, dan vragen wij u om zich persoonlijk te identificeren als u de informatie bij ons komt ophalen. Zodat wij zeker weten dat wij de informatie aan de juiste persoon geven.

Uw kunt uw verzoek op twee manieren bij ons indienen:

Digitaal:

Stuur een e-mail naar: dienstpostbusavg@minvws.nl

Schriftelijk (vergeet u hierbij niet uw brief te ondertekenen):

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Informatiebeleid /CIOM
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

Functionaris voor de Gegevensbescherming

Voor een specifieke vraag of het indienen van een klacht neemt u contact op met de Functionaris voor de Gegevensbescherming van VWS. Dat kan op twee manieren:

Digitaal:

Stuur een mail naar: FG-VWS@minvws.nl.

Schriftelijk:

Stuur een brief naar:

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

U hebt altijd het recht een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of bij de rechter. Meer informatie daarover vindt u hier.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. In dat geval zullen wij de gewijzigde privacyverklaring op onze website publiceren, waarna deze privacyverklaring direct van kracht is. Als de wijzigingen voor u van belang zijn, zullen wij u daarop attenderen.

Laatste update: 12 juli 2021

De digitale Quarantaine Verklaring is ontwikkeld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Er is alles aan gedaan om te zorgen voor een privacyvriendelijke, veilige, toegankelijke en gebruiksvriendelijke website die helpt corona onder controle te krijgen en houden.

Over deze website

Meer informatie?